Általános Szerződési Feltételek
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a RGB International Kft., 4030 Debrecen, Galamb u. 19., (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban együttesen: Felek).
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1.1. Jelen ÁSZF a www.ledvasar.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) működő internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.ledvasar.hu weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.
1.1.2. A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, más nyelven nem elérhető.
1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során, a csomagolás teljesítésével jön létre, a rendeléshez tartozó számla nyomtatásakor vagy e-számla elkészítésekor. A Felek között az áru megvásárlásával a magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja és a létrejöttét követő 5 évig őrzi, amihez Felhasználó Szolgáltatónak székhelyére küldött levélben kérhet hozzáférést.
2. Megrendelés
2.1.1. A rendelés leadásához a Weboldalon található űrlap kitöltése, az ÁSZF és Adatkezelési nyilatkozat elfogadása és fizetési mód választása szükséges. Az űrlapon megjelölt adatokat kötelező megadni. Az adatszolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Felhasználó vállalja. A Szolgáltatót ennek vonatkozásában semmi nemű felelősség (szavatosság, kárfelelősség) nem terheli. Amennyiben Felhasználó bankkártyás fizetési opciót választott, a rendelés menete a bankkártyás fizetéssel zárul (illetve sikeres tranzakció után válik érvényessé). Az ehhez szükséges felületet nem Szolgáltató, hanem harmadik fél biztosítja, így a felhasználó átirányításra kerül a bankkártyás fizetési platformra.
2.1.2. A mennyiség a megrendelés elküldését megelőzően Felhasználó által szabadon módosítható a „kosár” oldalon. Felhasználó az űrlap kitöltése közben bármely azon kért adatot maga javíthat. A rendelés leadását követően a rendelésen történő módosítás kizárólag az ügyfélszolgálaton keresztül lehetséges, amennyiben a rendelés még nem került feldolgozásra.
2.2.1. A vételár mindig a kiválasztott terméknél feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára a kiszállítás díját nem tartalmazza. A házhozszállítás esetleges költsége külön tételként kerül feltüntetésre a Webáruházban közzétett feltételek szerint.
2.2.2.A szállítási költsége megrendelésenként 990 Ft. Amennyiben Felhasználó legalább 12 darab terméket (led izzó) egyidejűleg rendel, Szolgáltató a szállítás költségét teljes egészében átvállalja.
2.3. A Szolgáltató a Weboldalról megrendelhető termékek/szolgáltatások árváltoztatási jogát fenntartja, árakciókat, eladásösztönző marketing módszereket alkalmazhat, a szerződés a megrendelés leadásának pillanatában feltüntetett árakkal és ajánlatokkal jön létre. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg léphatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, Felhasználónak a megrendelés pillanatában feltüntetett árat kell megfizetnie.
2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
2.5. Felhasználó köteles a rendelés leadását megelőzően pontos mérést végezni a termék szükséges méretének megállapítására. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott méretre visszavezethető költségekért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli.
2.6. Felhasználó kötelessége a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul és valóságnak megfelelően kitölteni. Hiányos vagy téves adatok esetén Szolgáltató a megrendelést visszautasíthatja. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
2.7. Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
2.8. Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.9. Felhasználó hozzájárul, hogy számára Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Felhasználó kijelenti, hogy az ennek fogadásához szükséges feltételekkel rendelkezik.
3. Szállítási és fizetési feltételek
3.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja, szállítmányozó cégigénybevételével. A fuvardíjat a Felhasználó viseli. Ez alól kivétel, ha a Weboldalon ez másképpen van feltüntetve. Ha egy Felhasználótól több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Felhasználó további rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A leadott rendelések adategyezés esetén automatikusan összevonásra kerülhetnek. A már teljesítés alatt álló megrendelések utólagos összevonására, vagy különválasztására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti. Amennyiben a közzétett határidőn belül a megrendelő által megbízott szállítmányozó cég nem kíséreli meg a kiszállítást (Felhasználó ellenkező kérelmének hiányában), Felhasználó nem köteles a csomagot átvenni, az utánvét díját megfizetni (illetve ha bankkártyával előre megfizette a termék és szállítás árát, azt visszakövetelheti Szolgáltatótól). A csomag átvételével Felhasználó lemond a késedelmes szállítással kapcsolatos igényeiről. A megrendelt termékek személyes átvételére nincsen lehetőség.
3.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatások teljesítése a szállítmányozó cég számára történő átadással valósul meg, így a teljesítés helye és ideje az átadás helye és ideje lesz.
3.3. Felhasználó a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz szállított terméket átveszi, és a termék árát, illetve a szállítási költséget a szállítmányozó cégnek megfizeti (amennyiben ez bankkártyával nem került előre kifizetésre). Amennyiben Felhasználó e kötelezettségét részben, vagy egészben megsérti, Szolgáltató jogosult Felhasználó további megrendeléseinek teljesítését megtagadni. Szolgáltató úgy is rendelkezhet, hogy ilyen esetekben kizárólag a Felhasználó előre fizetendő, bankkártyás megrendeléseit teljesíti.
3.4. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy e-számlát email útján befogad, az ahhoz szükséges technikai feltételekkel rendelkezik, az email fogadásáról a rendelés során megadott email címen gondoskodik. Szolgáltató az e-számlát automatikus rendszer segítségével küldi ki, amely sok esetben – a Felhasználó levelező kiszolgálójától, az automatikus szűrési feltételeinek beállításától függően- spam mappába érkezik.
3.5. Amennyiben Felhasználó valamilyen okból következően a 3.4. pontnak megfelelően nem kapta meg a részére megküldött fájlokat, úgy azok újraküldését kérheti az ügyfélszolgálatnak megküldött email útján.
4. Elállás és felmondás joga, módja, következményei
4.1.1. Amennyiben Felhasználó a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. A Felhasználót az elállás joga a szerződés megkötésének napjától megilleti. A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell az elektronikus számla nyomtatott változatával együtt visszajuttatnia Szolgáltató Webáruházban feltüntetett címére. Személyes átadásra nincs lehetőség. A Szolgáltató kizárólag sértetlen (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni.

4.1.2. Ha Felhasználó az elállási jogot gyakorolni kívánja, annak írásbeli közlése a Szolgáltató felé kötelező. Ez történhet postai, vagy elektronikus úton (e-mail). Elállás esetén Felhasználó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt) Szolgáltatónak. Amennyiben a termék visszaküldése fizikailag nem történik meg a határidőn belül (a termék nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, ill. a Felhasználó nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a terméket postai vagy futár útján Szolgáltató részére megfelelően elküldte), úgy a Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó az elállási jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni, és a visszavásárlási folyamatot megszünteti.
4.1.3. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Felhasználónak kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek is Felhasználót terhelik. Kiemelten akkor, ha a Felhasználó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módot választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltségeket a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.
4.1.4. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálását követően utólag, banki átutalással lehetséges.
4.1.5. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat haladéktalanul visszatéríti a vásárló részére.

4.1.6. Az elállási jog gyakorlását kizáró körülmények:

 a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Amennyiben a Felhasználó az áru átvételét követő 14 naptári napon kívül jelzi elállási szándékát a Szolgáltató felé.
Amennyiben a Felhasználó az elállási szándékának jelzését követő 14 naptári napon kívül juttatja vissza a terméket, vagy intézkedik az elküldés iránt.
A Felhasználó a terméket nem az eredeti, sérülésmentes állapotban, valamint nem hiánytalanul juttatja vissza a Szolgáltató Webáruházban feltüntetett címére, azért anyagi felelősséggel tartozik. Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.
Amennyiben a termék visszaküldése fizikailag nem történik meg a határidőn belül (a termék nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, ill. a Felhasználó nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a terméket postai vagy futár útján Szolgáltató részére megfelelően elküldte), úgy a Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó az elállási jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni, és a visszavásárlási folyamatot megszünteti.
Felhasználói elállás esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől valamint a termék fizikai visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.
5. Garancia, szavatosság, kártérítés
5.1. A Weboldalon értékesített termékek a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek. Az egyes termékekre vonatkozóan azonban Szolgáltató kötelező jótálláson túli jótállást, illetve pénz visszafizetési garanciát vállalhat (továbbiakban: „Forgalmazói garancia”). Ezen vállalások a Weboldalon a termékek adatainál vannak feltüntetve, értelmezésük az alábbi módon történik.

5.1.a. A Szolgáltató weboldalán feltüntetett “5 év garancia” a továbbiakban ismertetett feltételek teljes betartása mellett értendő. Ezen garancia a törvényi előírásokon túli, így Szolgáltató fenntartja az elbírálás jogát.

5.2. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a vételárat nem téríti vissza.

5.3. Szolgáltató vállalásai esetében fenntartja a jogot a bejelentett igény elbírálására, a rendeltetésszerű használatot a rendelkezésre álló adatok alapján vélelmezi. Szolgáltató feltételezi, hogy a termékek átvételétől számított 5 napon belül Felhasználó megkezdi a termék használatát, illetve azt onnantól kezdve folyamatosan használja.
5.3.1. Szolgáltató minden izzó esetén cserét vállal a termék tervezett élettartama (1826 nap) alatt bekövetkező, a termék minőséghibájából adódó meghibásodásokra. Szolgáltató a cserét azonos termékre végzi, ez alól kivételt képez, ha Felek kölcsönösen másként állapodnak meg. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodásokra (különösképpen látható fizikai behatás). Felhasználó kötelessége a garancia érvényesítésének igényét a meghibásodástól számított 5 munkanapon belül Szolgáltató felé bejelenteni, ellenkező esetben Felhasználó elesik a Forgalmazói garancia érvényesítésének jogosultságától.
5.3.2. A termék elajándékozásával, vagy továbbértékesítésével a Forgalmazói garancia érvényesítésének jogai nem ruházhatóak át.
A Forgalmazói garancia érvényesítésének feltételei:
5.3.2.1. Felhasználó a megrendelt terméket kellő körültekintéssel, a Weboldalon feltüntetett, részére megküldött, a használati utasításban leírt információk részletes áttanulmányozása után, azoknak megfelelő módon használja.
5.3.2.2. A termék átvételétől számított 5 napon belül megkezdi a használatot.
5.3.2.3. Szolgáltató Forgalmazói garanciát kizárólag fogyasztóknak minősülő Felhasználók számára biztosít.
5.3.2.4. Ipari-, valamint szélsőséges körülményeknek kitett termékek esetén Szolgáltató Forgalmazói garanciát nem vállal. Különös tekintettel a mechanikai szennyeződések okozta meghibásodásokra, közel folyamatos üzemeltetésre, valamint a poros, nedves, és/vagy szobahőmérséklettől eltérő közegben használt termékekre.
5.3.2.6.1. Felhasználó a termék meghibásodását követően 5 napon belül bejelenti igényét. Ekkor részére Szolgáltató elektronikus úton megküldi a garancia érvényesítő nyilatkozathoz szükséges formanyomtatványt. Felhasználó biztosítja az annak nyomtatáshoz szükséges technikai forrásokat, valamint vállalja a nyomtatás költségeit.(A nyilatkozatot az oldal alján az 1. mellékletnél találja)
5.3.2.8. Forgalmazói garancia esetén Felhasználó a meghibásodott terméket köteles vizsgálat céljából Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Szolgáltató a bevizsgáláshoz fényképes és/vagy video felvételeket kérhet elektronikus úton megküldeni, vagy a termék fizikai visszaküldését írhatja elő. A vizsgálathoz kért bizonyítékok rendelkezésre bocsátásának költségét Felhasználó vállalja.
5.3.2.9.1. Pénzvisszafizetési garancia esetén Szolgáltató kizárólag a rendelés összértékének visszaküldött termék(ek)re eső hányadára vonatkoztatja a garanciális igényt.
5.3.2.9.2. A termék visszaküldésével egy időben, a termékkel együtt visszaküldi a garancia érvényesítő nyilatkozatot, melyet Szolgáltató formanyomtatványának használatával, az abban foglalt kitöltési útmutató szerint készít el. A formanyomtatvány további, a szolgáltatás javítására irányuló kérdéseket is tartalmazhat. Felhasználó vállalja, hogy a feltüntetett összes adatot kitölti, a kérdésekre hiánytalanul, részletesen és a valóságnak megfelelően válaszol. A formanyomtatványt dátummal és eredeti kézjegyével látja el.
5.3.2.9.4. Felhasználó köteles megőrizni a garancia érvényesítéséhez a terméket, annak csomagolását, számláját, fuvarlevele(i)t, valamint a rendeléshez kapcsolódó elektronikus levelezést, melyeket garancia érvényesítésekor Szolgáltató rendelkezésére bocsájt.
5.3.2.9.5. Sem Felhasználó harmadik személy nevében, sem harmadik személy Felhasználó nevében nyilatkozatot tenni nem jogosult.
5.3.2.10. Szolgáltató kizárólag az első megrendelés alkalmával biztosít Forgalmazói garanciát, függetlenül attól, hogy annak teljesítése megtörtént-e.
5.3.2.11. Felhasználó és Szolgáltató egyetértésben vélelmezi, hogy a további használat a korábbi tendencia szerint alakul. Ennek megfelelően Felhasználó azonos termékre történő további rendelés leadásával automatikusan elismeri elégedettségét, s ezzel lemond garanciaérvényesítési jogáról.
5.4. A Szolgáltató, az általa forgalmazott termék hibájáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik abban az esetben, amennyiben vásárláskor a termék a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak nem felel meg.
Hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben a Felhasználó kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint az alábbiakkal élhet:
A Felhasználó kérhet kijavítást vagy kicserélést a termékre vonatkozóan, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban maga Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

A Felhasználó kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Felhasználó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.5. Amennyiben a garancia érvényesítésének bejelentésétől számított 10 napon belül a termék visszaküldése fizikailag nem történik meg (a termék nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, ill. a Felhasználó nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a terméket postai vagy futár útján Szolgáltató postacímére elküldte), úgy a Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó ezen jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni, és a garanciaérvényesítés folyamatát megszünteti.
5.6. A visszafizetési kötelezettség kivizsgálására 30 naptári nap áll Szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítási költséggel csökkentett vételárat a bírálatot követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére. A visszafizetés határideje további 30 nappal meghosszabbítható, melyről ilyen esetben Szolgáltató írásban értesíti Felhasználót.

5.7. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással történő visszafizetéssel lehetséges.
5.8. Felek megállapodnak abban, hogy ha Felhasználó a fent említett esetek hatályán kívül a terméket visszaküldi, azzal annak tulajdonjogát is átruházza Szolgáltatóra.
6. A Felhasználási feltételek módosítása: Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.
7. A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége
7.1. A Felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a Weboldalhasználata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során nem kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
7.2. A Felhasználó köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a Weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
7.3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:
– Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
– Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön,a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
– Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
– Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
7.4. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:
– Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
– Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.
7.5. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
– Tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
– Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személytermékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.
A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
8. Eljárás a Felhasználó jogsértő magatartása esetén
8.1. Amennyiben jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a tudomására jutott, Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
9. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása
9.1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatászavartalansága és folyamatossága érdekében.
9.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.
9.3. A Szolgáltató a Weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.
10. Jogérvényesítés
A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Felek jogvitáikat elsődlegesen „békés úton”, egyeztetések révén orvosolják, amennyiben ez nem vezet célra vagy a jogsértés mértéke megköveteli, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesíthetik jogaikat.

A Felhasználók számára panaszaik, kifogásaik kezelésére a Szolgáltató ügyfélszolgálatot üzemeltet. Az ehhez kapcsolódó minden további információt a jelen dokumentum „Kapcsolat, Ügyfélszolgálat” pontja tartalmazza.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
– Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése:

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Vagy területi szerveihez:
Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: +36 1 236-3937, +36 1 236-3978, Telefax: +36 1 236-3956
E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu
Ügyfélszolgálat:
hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
pénteken 9.00 – 13.00

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét alább találja:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)
Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

11. Adatvédelem, adatkezelés
11.1. Szolgáltató az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.
11.2. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
11.3. A Weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az adatok megadásával Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatásjellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy az adatszolgáltatást önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.
11.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektev.) 13/A. § (3) bekezdése.
11.5. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, rendelési cím (irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő), rendelt szolgáltatás fajtája, mennyisége, fizetendő összeg, kedvezmény, valamint a megjegyzésben és levelezés során megadott egyéb adatok.
11.6. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a szolgáltatás teljesítése, valamint a szerződés megőrzésének ideje alatt kezeli.
11.7. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel, telefonhívással, telefonos üzenetben vagy azokkal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.
11.8. A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet. Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
11.9. Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

11.10. Szolgáltató Felhasználó zökkenőmentes kiszolgálása érdekében ún. presubmit tracking technológiát használ. A technológia révén Szolgáltató képes Felhasználó által megadott adatok folyamatos tárolására, amely azt jelenti, hogy az adatkitöltés folyamata közben többszöri tárolásra kerülhet sor, Felhasználónak nem szükséges az adatkitöltést teljeskörűen elvégeznie. A presubmit technológia során Szolgáltató a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ában meghatározott személyes adatokat is gyűjt.
Az adatgyűjtés célja, hogy Szolgáltató segítse Felhasználót rendelésének leadása és véglegesítése során. Ezalatt Szolgáltató mentheti Felhasználó kosárba helyezett termékeit, az általa megadott adatokat annak érdekében, hogy Felhasználó a megkezdett folyamatot a megkezdett állapotból folytathassa. Szolgáltató -amennyiben Felhasználó közvetlen elérésre lehetőséget adó kapcsolati adatot közölt – a tárolt adatokról email és sms értesítést küldhet, illetve emlékeztetheti Felhasználót az adatmentés közelgő lejártáról. Szolgáltató minden általa küldött email üzenetet “leiratkozó” hivatkozással lát el, mellyel Felhasználónak lehetőséget biztosít a további kommunikáció és adatkezelés megszüntetésére. A személyes adatok gyűjtésére a weboldalon található adatmezők kitöltésével, Felhasználó kifejezett kezdeményezésére kerül sor. Felhasználó kezdeményezésének minősül, ha Szolgáltató online felületén személyes adatait önszántából megadja. Felhasználó személyes adatainak megadásával hozzájárul azok kezeléséhez. Webáruház ezen adatkezelést ügyfélkapcsolati alapon, szolgáltatása elengedhetetlen részeként végzi.
Ügyfélkapcsolatnak minősül, ha Weboldal látogatója vásárlási folyamatot kezdeményez. Szolgáltató a presubmit technológiával begyűjtött adatokat a vásárlás befejezéséig, vagy annak vélhető meghiúsulásáig kezeli. Vélhető meghiúsulásnak minősül ha Felhasználó a vásárlási folyamatot kellő időn belül – jelen esetben 4 napban meghatározott időn belül – nem folytatja. a 2011. évi CXII. 65. §-a alapján Szolgáltató a presubmit technológia révén ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait gyűjti, így hatósági adatvédelmi nyilvántartásra nincs szükség. Szolgáltató Felhasználó kérésére hozzáférést biztosít Felhasználóról tárolt adatokhoz, lehetőséget biztosít azok módosítására, részleges, vagy teljeskörű megsemmisítésére. Ilyen jellegű igényeit Felhasználó az kerdezek@magfitpro.hu email címre címzett üzenet formájában érvényesítheti. Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít Felhasználó adatainak biztonságára, megfelelő technológiai háttérrel rendelkezik azok ésszerű védelmének biztosítására. Szolgáltató az adatok feldolgozásával adatfeldolgozót bíz meg. A presubmit technológiával gyűjtött adatok feldolgozását a GhostMonitor (ghostmonitor.com) végzi.
12. Egyebek
12.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
12.2. A Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
12.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
12.4. Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvitarendezésére, Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.
12.5. A Szolgáltató rendelkezésre bocsát egy elállási/felmondási nyilatkozat mintát, amelyet az 1. melléklet tartalmaz.

Kapcsolat, Ügyfélszolgálat:
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon, 9.00-17.00
A www.ledvasar.hu weboldal ügyfélszolgálati elérhetősége:
Telefon: ++36 21 334 4024 (Normál díjas vezetékes szám)
E-mail: kerdezek@ledvasar.hu
Internet cím: www.ledvasar.hu
Postacím: RGB International Kft., 4030 Debrecen, Galamb u. 19.
Adószám: 25728545-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-028086
Nyilvántartásba vevő hatóság: Debrecen, Debreceni Járási Hivatal Okmányiroda
Tárhely szolgáltató: DoclerNet Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.; cégjegyzékszám: 01-09-186097; adószám: 24855608-2-42)

1. melléklet:
RGB International Kft., 4030 Debrecen, Galamb u. 19.

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Alulírott, Felhasználó neve (Felhasználó címe) ezúton kívánom bejelenteni elállási szándékomat.

Dátum napján interneten rendeltem egy termék megnevezése (rendelés/visszaigazolás száma:…). A vételár összeg megadása forint volt, amelyet a rendelés során bankkártyával / a termék átvételekor* ki is fizettem.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdései szerint a fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
A Felhasználó elállási jogát termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a jogszabály szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

A terméket dátum megadása szállították ki, azt a mai napon az ÁSZF megadott címre visszaküldtem, erről a feladóvevény másolatát csatoltan megküldöm.

Kérem, hogy a vételárat haladéktalanul utalják át a bankszámlámra (bankszámla megadása) vagy küldjék meg a címemre

Keltezés

Tisztelettel:

Aláírás
Név

A dőlt szavak helyére, valamint a kipontozott részre írja be az adatokat!
Kérjük, hogy a jogszabályból tájékozódjon, hogy mely esetekben nem gyakorolható az elállási jog!

Már csak ennyi időd van rendelni, hogy +2 db Leddel ajándékozzunk meg:
00 nap 00 óra 00 perc 00 mp